Generelle kjøpsvilkår


Sist oppdatert: 22. november 2018, kl. 15:23

Disse vilkårene er utarbeidet av Forbrukertilsynet og gjelder privatpersoner.
Avtalen er i seg selv basert på Forbrukertilsynets egne mal for kjøp av produkter og tjenester over Internett. Ligosoft har i tillegg gjort enkelte endringer og tilskudd på avtalen for å gjelde alle kjøp og bestillinger som gjennomføres hos Ligosoft.

 

Innledning

Alle bestillinger og kjøp gjennomført hos Ligosoft er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

 

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 

2. Partene

Selger er Ligosoft, Wesenbergsmauet 3A – 3005 Bergen, post@ligosoft.no, Tlf: 458 50 155, Org.nr: 914 744 407, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Ved bestilling av «Ny nettside» og «Andre tjenester» er oppgitt totalpris i bestillingen automatisk generert basert på generelle minstepriser, og er kun veiledende. I enkelte tilfeller vil denne summen avvike fra endelig totalpris etter gjennomgang av bestillingen. Alle bestillinger av «Ny nettside» og «Andre tjenester» vil derfor alltid suppleres med en særskilt avtale som inneholder endelig pris, når begge parter har blitt enige om særskilte avtalevilkår.

Selger vil i disse tilfeller alltid kontakte kjøper etter mottatt bestilling med særskilte avtalevilkår som må godtas før videre gjennomførelse av bestillingen.

 

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Ved enhver bestilling på Ligosoft.no skal vedkommende som gjennomfører bestillingen være 18 år eller eldre, uavhengig av produkt eller tjeneste som er valgt.

Avtalen er ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Et hvert forsøk på å tukle med bestillingsløsningen til selger ugyldiggjør bestillingen, og vil i visse fall være å anse som forsøk på bedrageri. Bedrageriforsøk straffes i Norge med bot eller fengsel inntil 2 år.

 

4.1 Domenenavn og webhotell

Ligosoft tilbyr domenenavn og webhotell levert av en tredjepart (Domeneshop.no) ved bestilling av «Ny nettside» og «Ferdige løsninger».

Selger vil i tilfeller der kjøper ønsker domenenavn/webhotell, bestille dette fra domeneshop.no med kundens navn og adresse som eier og administrativ kontakt for domenet, mens selger står oppført som betalingskontakt og administrator.

Ved kjøp av webhotell eller domenenavn utvikles det en særskilt avtale på dette som selger og kjøper må godta før betaling av tjenestene finner sted. Kjøper forplikter seg da til minimum ett års betaling av valgte tjenester, og vil motta en ny faktura ett år frem i tid for å videre kunne beholde disse tjenestene. Kjøper kan når som helst si opp tjenesten(e), og tjenesten løper i så fall frem til neste fakturadato.

Generelle krav for søker på domenenavn:

  • Søker må være over 18 år
  • Norsk organisasjon/privatperson i Norge

Kjøper anbefales å undersøke tilgjengeligheten på domenenavnet de ønsker å kjøpe før de sender en bestilling. I alle fall vil selger uansett undersøke dette før endelig avtale inngås.

Pris oppgitt for domene og webhotell gjelder per annum og er endelig.

4.1.1 Nedetid og ansvar for innhold

Alle nettsider opplever fra tid til annen korte perioder der websiden er utilgjengelig. Dette kommer av forskjellige grunner, men oftest som resultat av enten for høy belastning på serveren eller vedlikehold. Selger gjør sitt beste for å levere et feilfritt produkt, men kan ikke gi noen absolutte garantier. Både ved nedetid og på generelt basis, kan ikke selger holdes ansvarlig verken direkte eller indirekte for noen skader, inkludert, men ikke begrenset til, tap av inntekt, besøk på nettstedet, kunder eller data.

4.2 Ny nettside

Ved bestilling av «Ny nettside», kan kjøper velge seg ut de tjenester og funksjoner de ønsker å ha på nettsiden, samt komme med en omfattende beskrivelse av ordren dersom de ønsker det. Fordi denne måten å utføre bestilling på av natur vil variere i størrelse, er det umulig å gi en endelig pris automatisk uten å faktisk gjennomgå ordren og vurdere tid/kostnad for utført arbeid. Derfor vil totalprisen som dukker opp i bestillingen kun være en veiledende sum. Prisen for enkelttjenester og funksjoner er derimot endelig.

Kjøperen blir også bedt om å velge en kategori for nettsiden. Dette er en anslått minstepris for typen nettsted de har valgt.

4.3 Ferdige løsninger

Ved bestilling av ferdige løsninger/produkter hos Ligosoft, er prisen for hvert produkt endelig. Ønsker kjøper å justere på løsningen utover basispakken må dette bestilles som en separat bestilling, etter å ha først bestilt produktet.

Installasjon av WordPress + konfigurasjon av løsningen er inkludert i produktets totalpris. Se punkt 4.6 for mer informasjon.

4.4 Andre tjenester (også omtalt som enkelttjenester)

Ved å velge «Andre tjenester» i bestillingsløsningen kan kjøper fritt velge mellom enkelttjenester uten å kjøpe en nettside først, eller ved senere anledning. Enkelttjenestene som er inkludert i bestillingsskjemaet er listet opp med endelig pris, men vil i enkelte tilfeller (spesielt ved designjusteringer) kreve at en særskilt avtale inngås før gjennomførelse av arbeid.

På samme måte som ved kjøp av «Ny nettside», vil det av natur være en variasjon på størrelse og omfang av hver enkelt bestilling som ikke kan automatisk beregnes før en utvikler har gjennomgått ordren. Derfor totalsummen som vises i ordren kun en veiledende pris frem til ordren er gjennomgått.

4.5 Utvikling av nettsider

Alle nettsider levert av Ligosoft utvikles som «temaer» (designmal) med tilhørende «plugins» (utvidet funksjonalitet) for publiseringsverktøyet WordPress. Dersom kjøper ønsker et annet publiseringsverktøy må kjøper selv presisere dette i bestillingen. På generelt basis vil alle ønsker om annet publiseringsverktøy enn WordPress avslås. Selger vil uansett få informasjon om dette i etterkant av bestilling.

Ligosoft utvikler alle nettsider i programmeringsspråkene PHP og Javascript.

4.6 Inkludert Installasjon og konfigurasjon

Alle nettsider hos Ligosoft inkluderer fri installasjon og konfigurasjon dersom dette er ønskelig. Med installasjon menes det installasjon av nyeste versjon av WordPress på kjøpers webhotell, samt gjøre klar nettsiden for besøkende ved å legge inn bilder og tekst hentet inn fra kjøper, og tilpasse farger i temaet. Dette utføres som en «førstegangs-installasjon» – alle endringer og oppdateringer utover dette er å regne som en ny bestilling, med mindre kjøper har eksisterende kundeforhold på Administrator-tjenester (se under) og endringene inngår i dette.

Installasjonen inkluderer også opprettelsen av inntil 5 «undersider» på nettsiden (f.eks. en Kontakt-side eller Om oss-side).

Etter endt førstegangsinstallasjon, står kunden fritt til å endre nettsidens innhold og design slik de ønsker, gitt at det ikke bryter med denne avtalens punkt 12 som omhandler opphavsrett. Kjøper har til enhver tid redaksjonelt ansvar for nettsiden.

4.7 Utvidet førstegangs-installasjon

Ved innhenting av informasjon og ressurser i forkant av overnevnte inkluderte installasjon, vil Ligosoft også utrede om det er eventuelle tilleggsendringer som skal utføres på løsningen (f.eks. en annen type navigasjon i Micro enn standard). I disse tilfellene vil det utarbeides en særskilt avtale for dette, og en ekstra kostnad vil kunne tilkomme.

4.8 Administrator-tjenester

Ved bestilling av nettsider hos Ligosoft er det mulig å samtidig bestille ekstratjenesten «Administrator-tjenester». Ved kjøp av «ny nettside» er 6 mnd med denne tjenesten inkludert kostnadsfritt, uten videre forpliktelser. Tjenesten stopper automatisk etter 6 mnd, og kjøper står selv ansvarlig for å bestille tjenesten videre. Dette gjøres ved å sende en henvendelse til Ligosofts kundeservice. Pris per mnd etter endt gratisperiode er på 199,-/mnd.

Ved kjøp av ferdig løsning, er det ingen gratisperiode og første måneds faktura betales samtidig med resten av bestilte tjenester. Det er ingen etableringsavgift, og tjenesten løper som et abonnement inntil kunden selv stopper den. Dette kan gjøres ved å henvende seg til kundeservice. Det er ingen bindingstid på tjenesten, men ved avslutting av tjenesten vil tjenesten løpe ut påfølgende måned.

Administrator-tjenester er et samlet begrep for generell drift av nettstedet, f.eks. overvåking av sikkerhetsstatus og nedetid. I tillegg mottar kunden jevnlig sikkerhetsoppdateringer uten å selv måtte foreta seg noe, samt valgfrie designoppdateringer når disse er tilgjengelige, helt uten ekstra kostnad.

4.9 Rett til å avslå bestilling

Selger forbeholder seg retten til å avslå enhver bestilling, for eksempel (men ikke begrenset til) dersom det er på det rene at bestillingen krever urimelig mye ressurser eller bemanning.

Alle bestillinger gjennomgår en vurdering av selger for å avgjøre om selger kan tilby de tjenester kjøper ønsker, dersom oppgitt, utover de tjenestene selger oppgir i bestillingsløsningen.

 

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Ligosoft godtar kun faktura som gyldig betalingsmåte. Fakturaer sendes enten gebyrfritt til kunde på e-post, eller som brevpost til 29,- per faktura. Fakturaen blir sendt til kjøperen ved forsendelse av varen/de tjenester som er bestilt. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Dersom faktura ikke betales innen betalingsfrist vil ytterligere gebyr tilkomme. Ved vedvarende ubetalt faktura vil alle filer og tjenester levert av selger bli begjært inndratt av kjøper.

 

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller deres representant, har mottatt filene eller, dersom dette er bestilt, fått filene installert på webhotellet knyttet til kjøpers domenenavn.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

 

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når de, eller deres representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

 

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er slettet fullstendig.

 

9. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres produktet/tjenesten etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

 

10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende produk/tjeneste. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

 

12. Bruks- og opphavsrett

Alle filer laget av selger er å anse som selgers åndsverk og eierskap, og alle rettigheter på design, kildekode og utseende på samtlige sider vil dermed – uten begrensninger – tilhøre selger. Dette gjelder også dersom kjøper velger å avbryte avtalen før produktet er ferdig levert.

I praksis betyr dette at det ikke under noen omstendigheter er tillatt at noen av de filer som er opprettet av selger blir delt med en tredjepart uten selgers skriftlige samtykke. Eventuelle brudd på dette punktet – forsettlig eller uaktsomt – er å anse som et direkte brudd på Åndsverkloven og vil medføre vederlag og erstatning betalt til Tjenesteyter.

For mer informasjon om Åndverskloven, besøk lovdata.no.

 

13. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

 

14. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

 

15. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.